Bungalowpark Het Verscholen Dorp
Disclaimer

Disclaimer

Zorgeloos boeken!
Geniet van onze flexibele voorwaarden

Juridische kennisgeving van de web van Het Verscholen Dorp

Om te voldoen aan de richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, informeren wij de gebruikers over onze gegevens:

Bedrijfsnaam: Hidden Village Exploitatie BV

Maatschappelijke zetel: Boslaan 2 - 3847 LT Harderwijk - Nederland
BTW nr: NL807553931B01
KvK nr: 08060602
Telefoon: +31 341 820227
E-Mail: info@verscholendorp.com
Website: https://www.verscholendorp.com

Object

Hidden Village Exploitatie BV (vanaf nu ook de aanbieder) als verantwoordelijke voor de website, stelt dit document ter beschikking van de gebruikers, dat het gebruik van de website https://www.verscholendorp.com regelt, waarmee we van plan zijn om te voldoen aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in de richtlijn 2000/31/EG van het Europees parlement betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel (LSSICE of LSSI), alsmede om alle gebruikers van de website te informeren over de voorwaarden voor het gebruik van de website.

Via het web biedt Hidden Village Exploitatie BV gebruikers toegang tot en gebruik van verschillende diensten en inhoud die via het web beschikbaar worden gesteld. Elke persoon die zich toegang verschaft tot deze website neemt de rol van gebruiker op zich (hierna de gebruiker) en impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van elk van de bepalingen die in deze wettelijke kennisgeving zijn opgenomen, evenals van alle andere wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn.

Als gebruiker moet u deze wettelijke verklaring zorgvuldig lezen bij elke gelegenheid dat u de website betreedt, aangezien de provider zich het recht voorbehoudt om elk type informatie dat op de website verschijnt te wijzigen, zonder dat er een verplichting bestaat om de gebruiker vooraf in te lichten of te informeren over deze verplichtingen, waarbij publicatie op de website van de provider voldoende is.

Voorwaarden voor toegang en gebruik van de website

Vrije toegang en gebruik van de website

De dienstverlening door Hidden Village Exploitatie BV is voor alle Gebruikers gratis. Sommige diensten die de aanbieder via het web aanbiedt, zijn echter onderworpen aan de betaling van een bepaalde prijs volgens de algemene aanwervingsvoorwaarden.

Registratie van de gebruiker

In het algemeen is voor de levering van de Diensten geen voorafgaande inschrijving of registratie van de Gebruikers vereist. Toch stelt Hidden Village Exploitatie BV het gebruik van sommige diensten afhankelijk van de voorafgaande voltooiing van de desbetreffende gebruikersregistratie. Deze registratie zal worden uitgevoerd op de wijze die uitdrukkelijk is aangegeven in het deel van de dienst zelf.

Waarachtigheid van de informatie

Alle door de gebruiker verstrekte informatie moet waarheidsgetrouw zijn. Daartoe garandeert de gebruiker de authenticiteit van de gegevens die via de inschrijvingsformulieren op de diensten worden medegedeeld. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle aan Hidden Village Exploitatie BV verstrekte informatie permanent actueel te houden, zodat deze te allen tijde op hun werkelijke situatie reageert. In ieder geval is de gebruiker als enige verantwoordelijk voor eventuele onjuiste of onnauwkeurige verklaringen en de schade die wordt toegebracht aan de aanbieder of aan derden.

Minderjarigen

Om gebruik te kunnen maken van de diensten moeten minderjarigen altijd vooraf toestemming krijgen van hun ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers, die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor alle handelingen die de minderjarigen onder hun hoede stellen. De verantwoordelijkheid voor het bepalen van de specifieke inhoud waartoe minderjarigen toegang hebben, komt met hen overeen. Daarom zullen zij, als zij toegang hebben tot ongeschikte inhoud op het internet, mechanismen in hun computers moeten instellen, met name computerprogramma's, filters en blokken, die hen in staat stellen de beschikbare inhoud te beperken en die, hoewel zij niet onfeilbaar zijn, bijzonder nuttig zijn voor het controleren en beperken van het materiaal waartoe minderjarigen toegang kunnen krijgen.

Verplichting tot correct gebruik van de website

De gebruiker stemt ermee in om het web te gebruiken in overeenstemming met de wet en deze wettelijke verklaring, evenals met de moraal en goede gewoonten. Hiertoe zal de Gebruiker zich onthouden van het gebruik van de pagina voor illegale of verboden doeleinden, schadelijk voor de rechten en belangen van anderen, of op welke wijze dan ook schade, uitschakeling, overbelasting, aantasting of voorkoming van het normale gebruik van computerapparatuur of documenten, bestanden en allerlei soorten inhoud die zijn opgeslagen op een computer van de aanbieder.

In het bijzonder, en bij wijze van indicatie, maar niet uitputtend, gaat de gebruiker ermee akkoord geen informatie, gegevens, inhoud, berichten, grafieken, tekeningen, geluids- of beeldbestanden, foto's, opnames, software en, in het algemeen, elk soort materiaal dat hij of zij doorgeeft, verspreidt of ter beschikking stelt aan derden:

  • In strijd is met, voorbijgaat aan of inbreuk maakt op de fundamentele rechten en openbare vrijheden die worden erkend door de Grondwet, internationale verdragen en andere van kracht zijnde verordeningen.
  • Het aanzetten tot of bevorderen van criminele, denigrerende, lasterlijke of gewelddadige handelingen of, in het algemeen, handelingen die in strijd zijn met de wet, tot het in gebreke blijven.
  • Het induceren, aanzetten tot of bevorderen van discriminerende handelingen, houdingen of gedachten op basis van geslacht, ras, religie, geloofsovertuiging, leeftijd of aandoening.
  • Is in strijd met het recht op eer, persoonlijke of familiale intimiteit of met het imago van de mens.
  • Het schaadt op enigerlei wijze de geloofwaardigheid van de aanbieder of van derden.
  • Bestaat uit illegale, misleidende of oneerlijke reclame.

Afwijzing van garanties en aansprakelijkheid

De aanbieder is vrijgesteld van elke vorm van verantwoordelijkheid die is afgeleid van de informatie die op onze website wordt gepubliceerd, zolang deze informatie is gemanipuleerd of geïntroduceerd door een derde partij.

Deze website is gecontroleerd en getest op het correct functioneren ervan. De goede werking kan in principe 365 dagen per jaar, 24 uur per dag worden gegarandeerd. De aanbieder sluit echter niet uit dat er bepaalde programmeerfouten zijn, of dat er sprake is van overmacht, natuurrampen, stakingen of soortgelijke omstandigheden die de toegang tot de website onmogelijk maken.

Hidden Village Exploitatie BV geeft geen enkele garantie en is in geen geval verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die kan voortvloeien uit het gebrek aan beschikbaarheid, onderhoud en effectieve werking van de website of de diensten en inhoud ervan; voor het bestaan van virussen, kwaadaardige of schadelijke programma's in de inhoud; voor illegaal, nalatig of frauduleus gebruik of in strijd met deze wettelijke kennisgeving en gebruiksvoorwaarden; of voor het gebrek aan wettigheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nut en beschikbaarheid van de diensten die door derden worden geleverd en die beschikbaar zijn voor de gebruikers op de website.

De aanbieder is in geen geval verantwoordelijk voor schade die kan ontstaan door het illegale of oneigenlijke gebruik van deze website.

Cookies

De website van de aanbieder kan gebruik maken van cookies (kleine informatiebestanden die de server naar de computer van de persoon die de pagina bezoekt stuurt) om bepaalde functies uit te voeren die essentieel worden geacht voor de goede werking en weergave van de site. De gebruikte cookies zijn in ieder geval tijdelijk, met als enig doel de navigatie efficiënter te maken, en verdwijnen aan het einde van de gebruikerssessie.

In geen geval zullen cookies worden gebruikt om persoonlijke informatie te verzamelen. Voor meer informatie, zie ons Cookiebeleid.

Links

Vanaf de website kunt u doorverwezen worden naar de inhoud van websites van derden. Aangezien wij de inhoud die door derden vanaf de website wordt geïntroduceerd niet altijd kunnen controleren, neemt Hidden Village Exploitatie BV geen enkele verantwoordelijkheid voor deze inhoud. In ieder geval verklaart de aanbieder dat hij zal overgaan tot de onmiddellijke intrekking van elke inhoud die in strijd is met de nationale of internationale wetgeving, de goede zeden of de openbare orde, en dat hij zal overgaan tot de onmiddellijke intrekking van de doorverwijzing naar deze websites, waarbij hij de bevoegde autoriteiten op de hoogte zal stellen van de inhoud in kwestie.

De aanbieder is niet verantwoordelijk voor de opgeslagen informatie en inhoud, maar is niet beperkt tot forums, chats, bloggen, commentaren, sociale netwerken of andere middelen die het mogelijk maken dat derden onafhankelijk van de website van de aanbieder inhoud publiceren. Echter, in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 11 en 16 van de LSSICE, stelt de aanbieder zichzelf beschikbaar aan alle gebruikers, autoriteiten en veiligheidsdiensten, en werkt hij actief mee aan de verwijdering of, indien nodig, het blokkeren van alle inhoud die de nationale of internationale wetgeving, de rechten van derden of de goede zeden en de openbare orde kan aantasten of schenden.

Als de gebruiker van mening is dat er enige inhoud kan zijn die vatbaar is voor deze classificatie, dient hij de beheerder van de website hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Bescherming van persoonsgegevens

De aanbieder zet zich in voor de naleving van de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en garandeert de volledige naleving van de vastgelegde verplichtingen, evenals de uitvoering van de veiligheidsmaatregelen die zijn vastgelegd in de Europese verordening inzake gegevensbescherming en de Spaanse regelgeving inzake gegevensbescherming. Voor meer informatie, zie ons Privacybeleid.

Intellectuele en industriële eigendom

De website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het programmeren, bewerken, compileren en andere elementen die nodig zijn voor de werking ervan, ontwerpen, logo's, tekst, foto's en/of afbeeldingen zijn het eigendom van de aanbieder of hebben, indien nodig, de licentie of uitdrukkelijke toestemming van de auteurs. De gehele inhoud van de website is naar behoren beschermd door de regelgeving inzake intellectuele en industriële eigendom.

Ongeacht het doel waarvoor zij bestemd zijn, is voor de gehele of gedeeltelijke reproductie, het gebruik, de distributie en de openbare communicatie voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder vereist. Elk gebruik dat niet vooraf door de aanbieder is geautoriseerd, zal worden beschouwd als een ernstige inbreuk op de rechten van intellectuele of industriële eigendom van de auteur.

De ontwerpen, logo's, teksten en/of afbeeldingen die niet van de aanbieder zijn en die op de website kunnen verschijnen, behoren toe aan hun respectievelijke eigenaars, die verantwoordelijk zijn voor elk mogelijk geschil dat met betrekking tot hen zou kunnen ontstaan. In ieder geval heeft de geldschieter de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van hen.

De aanbieder erkent ten gunste van de eigenaren de overeenkomstige industriële en intellectuele-eigendomsrechten, wat niet betekent dat de vermelding of verschijning op de website, het bestaan van rechten of enige verantwoordelijkheid van de aanbieder op hen, noch de goedkeuring, sponsoring of aanbeveling door haar.

Indien u eender welke opmerking wenst te maken over mogelijke inbreuken op intellectuele of industriële eigendomsrechten, alsook over de inhoud van de website, kan u dit doen door een e-mail te sturen naar bovenstaand adres.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Voor het oplossen van eventuele geschillen of vragen met betrekking tot deze website of de activiteiten die op deze website worden uitgevoerd, is de Nederlandse wetgeving van toepassing, waaraan de partijen zich uitdrukkelijk onderwerpen, waarbij de rechtbank in Gelderland de bevoegde instantie is om alle conflicten op te lossen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de website.