Informatie betreffende het coronavirus COVID-19 en uw verblijf bij Bungalowpark Het Verscholen Dorp. Lees meer

Juridische kennisgeving van de web van Het Verscholen Dorp

Om te voldoen aan de richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, informeren wij de gebruikers over onze gegevens:

Bedrijfsnaam: Hidden Village Exploitatie BV

Maatschappelijke zetel: Boslaan 2 - 3847 LT Harderwijk - Nederland
BTW nr: NL807553931B01
KvK nr: 08060602
Telefoon: +31 341 820227
E-Mail: info@verscholendorp.com
Website: https://www.verscholendorp.com

Object

Hidden Village Exploitatie BV (vanaf nu ook de aanbieder) als verantwoordelijke voor de website, stelt dit document ter beschikking van de gebruikers, dat het gebruik van de website https://www.verscholendorp.com regelt, waarmee we van plan zijn om te voldoen aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in de richtlijn 2000/31/EG van het Europees parlement betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel (LSSICE of LSSI), alsmede om alle gebruikers van de website te informeren over de voorwaarden voor het gebruik van de website.

Via het web biedt Hidden Village Exploitatie BV gebruikers toegang tot en gebruik van verschillende diensten en inhoud die via het web beschikbaar worden gesteld. Elke persoon die zich toegang verschaft tot deze website neemt de rol van gebruiker op zich (hierna de gebruiker) en impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van elk van de bepalingen die in deze wettelijke kennisgeving zijn opgenomen, evenals van alle andere wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn.

Als gebruiker moet u deze wettelijke verklaring zorgvuldig lezen bij elke gelegenheid dat u de website betreedt, aangezien de provider zich het recht voorbehoudt om elk type informatie dat op de website verschijnt te wijzigen, zonder dat er een verplichting bestaat om de gebruiker vooraf in te lichten of te informeren over deze verplichtingen, waarbij publicatie op de website van de provider voldoende is.

Voorwaarden voor toegang en gebruik van de website

Vrije toegang en gebruik van de website

De dienstverlening door Hidden Village Exploitatie BV is voor alle Gebruikers gratis. Sommige diensten die de aanbieder via het web aanbiedt, zijn echter onderworpen aan de betaling van een bepaalde prijs volgens de algemene aanwervingsvoorwaarden.

Registratie van de gebruiker

In het algemeen is voor de levering van de Diensten geen voorafgaande inschrijving of registratie van de Gebruikers vereist. Toch stelt Hidden Village Exploitatie BV het gebruik van sommige diensten afhankelijk van de voorafgaande voltooiing van de desbetreffende gebruikersregistratie. Deze registratie zal worden uitgevoerd op de wijze die uitdrukkelijk is aangegeven in het deel van de dienst zelf.

Waarachtigheid van de informatie

Alle door de gebruiker verstrekte informatie moet waarheidsgetrouw zijn. Daartoe garandeert de gebruiker de authenticiteit van de gegevens die via de inschrijvingsformulieren op de diensten worden medegedeeld. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle aan Hidden Village Exploitatie BV verstrekte informatie permanent actueel te houden, zodat deze te allen tijde op hun werkelijke situatie reageert. In ieder geval is de gebruiker als enige verantwoordelijk voor eventuele onjuiste of onnauwkeurige verklaringen en de schade die wordt toegebracht aan de aanbieder of aan derden.

Minderjarigen

Om gebruik te kunnen maken van de diensten moeten minderjarigen altijd vooraf toestemming krijgen van hun ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers, die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor alle handelingen die de minderjarigen onder hun hoede stellen. De verantwoordelijkheid voor het bepalen van de specifieke inhoud waartoe minderjarigen toegang hebben, komt met hen overeen. Daarom zullen zij, als zij toegang hebben tot ongeschikte inhoud op het internet, mechanismen in hun computers moeten instellen, met name computerprogramma's, filters en blokken, die hen in staat stellen de beschikbare inhoud te beperken en die, hoewel zij niet onfeilbaar zijn, bijzonder nuttig zijn voor het controleren en beperken van het materiaal waartoe minderjarigen toegang kunnen krijgen.

Verplichting tot correct gebruik van de website

De gebruiker stemt ermee in om het web te gebruiken in overeenstemming met de wet en deze wettelijke verklaring, evenals met de moraal en goede gewoonten. Hiertoe zal de Gebruiker zich onthouden van het gebruik van de pagina voor illegale of verboden doeleinden, schadelijk voor de rechten en belangen van anderen, of op welke wijze dan ook schade, uitschakeling, overbelasting, aantasting of voorkoming van het normale gebruik van computerapparatuur of documenten, bestanden en allerlei soorten inhoud die zijn opgeslagen op een computer van de aanbieder.

In het bijzonder, en bij wijze van indicatie, maar niet uitputtend, gaat de gebruiker ermee akkoord geen informatie, gegevens, inhoud, berichten, grafieken, tekeningen, geluids- of beeldbestanden, foto's, opnames, software en, in het algemeen, elk soort materiaal dat hij of zij doorgeeft, verspreidt of ter beschikking stelt aan derden:

 • In strijd is met, voorbijgaat aan of inbreuk maakt op de fundamentele rechten en openbare vrijheden die worden erkend door de Grondwet, internationale verdragen en andere van kracht zijnde verordeningen.
 • Het aanzetten tot of bevorderen van criminele, denigrerende, lasterlijke of gewelddadige handelingen of, in het algemeen, handelingen die in strijd zijn met de wet, tot het in gebreke blijven.
 • Het induceren, aanzetten tot of bevorderen van discriminerende handelingen, houdingen of gedachten op basis van geslacht, ras, religie, geloofsovertuiging, leeftijd of aandoening.
 • Is in strijd met het recht op eer, persoonlijke of familiale intimiteit of met het imago van de mens.
 • Het schaadt op enigerlei wijze de geloofwaardigheid van de aanbieder of van derden.
 • Bestaat uit illegale, misleidende of oneerlijke reclame.

Afwijzing van garanties en aansprakelijkheid

De aanbieder is vrijgesteld van elke vorm van verantwoordelijkheid die is afgeleid van de informatie die op onze website wordt gepubliceerd, zolang deze informatie is gemanipuleerd of geïntroduceerd door een derde partij.

Deze website is gecontroleerd en getest op het correct functioneren ervan. De goede werking kan in principe 365 dagen per jaar, 24 uur per dag worden gegarandeerd. De aanbieder sluit echter niet uit dat er bepaalde programmeerfouten zijn, of dat er sprake is van overmacht, natuurrampen, stakingen of soortgelijke omstandigheden die de toegang tot de website onmogelijk maken.

Hidden Village Exploitatie BV geeft geen enkele garantie en is in geen geval verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die kan voortvloeien uit het gebrek aan beschikbaarheid, onderhoud en effectieve werking van de website of de diensten en inhoud ervan; voor het bestaan van virussen, kwaadaardige of schadelijke programma's in de inhoud; voor illegaal, nalatig of frauduleus gebruik of in strijd met deze wettelijke kennisgeving en gebruiksvoorwaarden; of voor het gebrek aan wettigheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nut en beschikbaarheid van de diensten die door derden worden geleverd en die beschikbaar zijn voor de gebruikers op de website.

De aanbieder is in geen geval verantwoordelijk voor schade die kan ontstaan door het illegale of oneigenlijke gebruik van deze website.

Cookies

De website van de aanbieder kan gebruik maken van cookies (kleine informatiebestanden die de server naar de computer van de persoon die de pagina bezoekt stuurt) om bepaalde functies uit te voeren die essentieel worden geacht voor de goede werking en weergave van de site. De gebruikte cookies zijn in ieder geval tijdelijk, met als enig doel de navigatie efficiënter te maken, en verdwijnen aan het einde van de gebruikerssessie.

In geen geval zullen cookies worden gebruikt om persoonlijke informatie te verzamelen. Voor meer informatie, zie ons Cookiebeleid.

Links

Vanaf de website kunt u doorverwezen worden naar de inhoud van websites van derden. Aangezien wij de inhoud die door derden vanaf de website wordt geïntroduceerd niet altijd kunnen controleren, neemt Hidden Village Exploitatie BV geen enkele verantwoordelijkheid voor deze inhoud. In ieder geval verklaart de aanbieder dat hij zal overgaan tot de onmiddellijke intrekking van elke inhoud die in strijd is met de nationale of internationale wetgeving, de goede zeden of de openbare orde, en dat hij zal overgaan tot de onmiddellijke intrekking van de doorverwijzing naar deze websites, waarbij hij de bevoegde autoriteiten op de hoogte zal stellen van de inhoud in kwestie.

De aanbieder is niet verantwoordelijk voor de opgeslagen informatie en inhoud, maar is niet beperkt tot forums, chats, bloggen, commentaren, sociale netwerken of andere middelen die het mogelijk maken dat derden onafhankelijk van de website van de aanbieder inhoud publiceren. Echter, in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 11 en 16 van de LSSICE, stelt de aanbieder zichzelf beschikbaar aan alle gebruikers, autoriteiten en veiligheidsdiensten, en werkt hij actief mee aan de verwijdering of, indien nodig, het blokkeren van alle inhoud die de nationale of internationale wetgeving, de rechten van derden of de goede zeden en de openbare orde kan aantasten of schenden.

Als de gebruiker van mening is dat er enige inhoud kan zijn die vatbaar is voor deze classificatie, dient hij de beheerder van de website hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Bescherming van persoonsgegevens

De aanbieder zet zich in voor de naleving van de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en garandeert de volledige naleving van de vastgelegde verplichtingen, evenals de uitvoering van de veiligheidsmaatregelen die zijn vastgelegd in de Europese verordening inzake gegevensbescherming en de Spaanse regelgeving inzake gegevensbescherming. Voor meer informatie, zie ons Privacybeleid.

Intellectuele en industriële eigendom

De website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het programmeren, bewerken, compileren en andere elementen die nodig zijn voor de werking ervan, ontwerpen, logo's, tekst, foto's en/of afbeeldingen zijn het eigendom van de aanbieder of hebben, indien nodig, de licentie of uitdrukkelijke toestemming van de auteurs. De gehele inhoud van de website is naar behoren beschermd door de regelgeving inzake intellectuele en industriële eigendom.

Ongeacht het doel waarvoor zij bestemd zijn, is voor de gehele of gedeeltelijke reproductie, het gebruik, de distributie en de openbare communicatie voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder vereist. Elk gebruik dat niet vooraf door de aanbieder is geautoriseerd, zal worden beschouwd als een ernstige inbreuk op de rechten van intellectuele of industriële eigendom van de auteur.

De ontwerpen, logo's, teksten en/of afbeeldingen die niet van de aanbieder zijn en die op de website kunnen verschijnen, behoren toe aan hun respectievelijke eigenaars, die verantwoordelijk zijn voor elk mogelijk geschil dat met betrekking tot hen zou kunnen ontstaan. In ieder geval heeft de geldschieter de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van hen.

De aanbieder erkent ten gunste van de eigenaren de overeenkomstige industriële en intellectuele-eigendomsrechten, wat niet betekent dat de vermelding of verschijning op de website, het bestaan van rechten of enige verantwoordelijkheid van de aanbieder op hen, noch de goedkeuring, sponsoring of aanbeveling door haar.

Indien u eender welke opmerking wenst te maken over mogelijke inbreuken op intellectuele of industriële eigendomsrechten, alsook over de inhoud van de website, kan u dit doen door een e-mail te sturen naar bovenstaand adres.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Voor het oplossen van eventuele geschillen of vragen met betrekking tot deze website of de activiteiten die op deze website worden uitgevoerd, is de Nederlandse wetgeving van toepassing, waaraan de partijen zich uitdrukkelijk onderwerpen, waarbij de rechtbank in Gelderland de bevoegde instantie is om alle conflicten op te lossen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de website.

VerantwoordelijkHidden Village Exploitatie BV+ info
Doel
 • Het uitvoeren van de nodige commerciële en administratieve procedures met de gebruikers van de website.
 • Het sturen van commerciële reclamecommunicatie via e-mail, fax, SMS, MMS, social media of andere elektronische of fysieke middelen (indien u deze eerder hebt geaccepteerd).
 • Het reageren op vragen en/of geven van informatie op verzoek van de gebruiker.
 • Het verlenen en leveren van diensten en/of producten welke door de gebruiker zijn gecontracteerd of geabonneerd.
 • CV-beheer.
 • Het privacybeleid is van toepassing op alle diensten van, transacties met, overeenkomsten met en sitebezoeken aan Hidden Village Exploitatie BV​​, gevestigd te Harderwijk aan het adres Boslaan 2.
+ info
BewaringUw gegevens worden bewaard in de verwerkingsadministratie van ons eigendom zolang de bewaring ervan noodzakelijk is om te voldoen aan het doel waarvoor ze werden verzameld, alsook tijdens de periode van aandacht voor eventuele wettelijke verplichtingen.+ info
Legitimatie van de ontvangersToestemming van de belanghebbende partij.+ info
Ontvangers van internationale opdrachten en transfersUw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is. Er worden geen internationale overboekingen gedaan zonder uw voorafgaande toestemming.+ info
RechtenToegang tot de gegevens, rectificatie en verwijdering ervan, evenals de andere rechten die in de aanvullende informatie worden vermeld.+ info
Aanvullende informatie

Aanvullende en gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u op onze website:

+ info

Verantwoordelijk voor de verwerking

Naam: Hidden Village Exploitatie BV​​

BTW nr: NL807553931B01

Postcode: Boslaan 2 - 3847 LT Harderwijk - Nederland

E-mail: info@verscholendorp.com

Hidden Village Exploitatie BV​​, als verantwoordelijke voor de website, overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (RGPD) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en andere geldende voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens, en door de richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement, van de diensten van de informatiemaatschappij en van de elektronische handel, informeert zij hem dat zij de nodige veiligheidsmaatregelen heeft genomen, van technische en organisatorische aard, om de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van de ingevoerde gegevens te garanderen en te beschermen..

Doel van de verwerking

Uw persoonlijke gegevens worden alleen voor de volgende doeleinden gebruikt:

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een brief met als onderwerp "verwijdering gegevens" te sturen naar het e-mailadres dat in de gegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking staat vermeld.

In overeenstemming met de richtlijn 2000/31/EG, Hidden Village Exploitatie BV houdt zich niet bezig met spammen en verstuurt daarom geen commerciële e-mails die niet vooraf door de gebruiker zijn aangevraagd of geautoriseerd. De gebruiker heeft in alle mededelingen die u van de aanbieder ontvangt, de mogelijkheid om zijn uitdrukkelijke toestemming voor het ontvangen van onze mededelingen te annuleren.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan die welke hierboven zijn beschreven, behalve als reactie op een wettelijke verplichting of een gerechtelijk bevel..

Bewaring van uw gegevens

Uw gegevens worden bewaard zolang uw zakenrelatie met ons duurt of tot u gebruik maakt van uw recht om de verwerking van uw gegevens te annuleren, tegen te werken of te beperken. Wij zullen echter bepaalde persoonlijke identificatie- en verkeersgegevens gedurende een periode van maximaal 2 jaar bewaren indien wij daartoe door de rechter worden verplicht, of om interne acties, waaronder een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen te initiëren die voortvloeien uit misbruik van onze inrichtingen.

U zult niet worden onderworpen aan besluiten op basis van geautomatiseerde verwerking die gevolgen hebben voor uw gegevens.

Legitimiteit van de behandeling van uw gegevens

Uw gegevens worden bewaard voor de duur van uw (zakelijke) relatie met Hidden Village Exploitatie BV​​. De bewaartermijn van uw persoonsgegevens is afhankelijk van het doel en het gebruik van de verzamelde informatie. Er bestaan wettelijke voorschriften die specifieke termijnen voorschrijven voor bepaalde typen gegevens. In alle andere gevallen worden uw gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld.

Indien u gebruik wilt maken van uw recht om de gegevens te laten verwijderen of zich te verzetten tot, of om de verwerking te beperken zullen wij daartoe slechts overgaan indien gegevens verifieerbaar onjuist zijn, of nadat de maximale toepasselijke bewaartermijn is verstreken. Wij zullen echter bepaalde persoonlijke identificatie- en verkeersgegevens maximaal 2 jaar bewaren voor het geval dat dit door de rechters en/of rechtbanken wordt vereist of om interne acties te initiëren die voortvloeien uit het oneigenlijke gebruik van de website en/of onze inrichtingen.

Mededelingen

Elke verzonden communicatie zal worden opgenomen in de informatiesystemen van Hidden Village Exploitatie BV. Door het aanvaarden van deze voorwaarden, bepalingen en beleids richtlijnen geeft de Gebruiker uitdrukkelijk toestemming aan Hidden Village Exploitatie BV​​ om de volgende activiteiten en/of handelingen uit te voeren, dit tenzij anders aangegeven door de Gebruiker:

Officiële communicatie canalen

De gebruiker wordt hierbij geïnformeerd dat de middelen welke door het bedrijf worden gebruikt om met klanten en andere betrokken partijen te communiceren zijn: de bedrijfstelefoon, de mobiele telefoon van het bedrijf en de zakelijke e-mail.

Indien u persoonlijke informatie verstuurt via een ander communicatiemiddel dan in deze sectie is aangegeven, is de ONDERNEMING vrijgesteld van aansprakelijkheid met betrekking tot de veiligheidsmaatregelen die voor het betreffende middel beschikbaar zijn.

Ontvangers van opdrachten en overdracht van gegevens

Hidden Village Exploitatie BV​​ voert geen enkele overdracht of mededeling van gegevens uit, tenzij er een redelijke noodzaak is om te voldoen aan een gerechtelijke procedure, wettelijke verplichting of na het verkrijgen van toestemming van de gebruiker.

Ook zal geen enkele internationale overdracht van uw persoonlijke gegevens worden uitgevoerd zonder uw voorafgaande toestemming, zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid om uw account te blokkeren of te verwijderen als er aanwijzingen zijn voor het plegen van een misdrijf door de gebruiker. De verstrekte informatie zal alleen de informatie zijn die momenteel beschikbaar is voor de aanbieder.

Hidden Village Exploitatie BV​​ zal de verzamelde gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij er een redelijke noodzaak is om te voldoen aan een gerechtelijke procedure, wettelijke verplichting of na het verkrijgen van de toestemming van de gebruiker.

De informatie die u ons zowel via deze website als via de applicatie verstrekt, wordt gehost op de servers van Binary Menorca S.L., gecontracteerd met het bedrijf Binary Menorca S.L. met CIF/NIF B57509739 en fiscaal adres op Avda. des Camp Verd, 4, Centre Bit Menorca, 07730 Alaior, Menorca, Illes Balears, Spanje. De behandeling van de gegevens van deze entiteit wordt geregeld door een contract van behandelingsmanager tussen de aanbieder en dit bedrijf. In geen geval zal deze gegevensverwerker diensten uitbesteden die enige verwerking van gegevens door derden met zich meebrengen zonder onze voorafgaande toestemming..

Rechten van de betrokken personen

Als betrokkene gebruiker kunt u de uitoefening van de volgende rechten vóór Hidden Village Exploitatie BV​​ aanvragen door een brief te sturen naar het postadres hierboven aangegeven of door een e-mail te sturen met als onderwerp: "LOPD, EXERCISE RIGHTS" en een fotokopie van uw identiteitskaart of een gelijkaardig document toe te voegen, zoals voorzien in de wet.

Rechten:

Als gebruiker heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking van de toestemming heeft plaatsgevonden.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat uw rechten op het gebied van gegevensbescherming mogelijk zijn geschonden (autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Aanvullende informatie

Informatie die wij verzamelen

De gegevens die door de verantwoordelijke persoon worden verzameld, zijn de volgende:

De weigering om de verplichte gegevens te verstrekken, betekent dat het niet mogelijk zal zijn om het specifieke verzoek in kwestie in behandeling te nemen. U verklaart dat de informatie en gegevens die u ons verstrekt nauwkeurig, actueel en waarheidsgetrouw zijn. Wij verzoeken u om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen, zodat de informatie die wordt verwerkt altijd actueel is en geen fouten bevat.

Als u de service/afname van het product/dienst via onze website contracteert, vragen wij u ons informatie over uzelf te verstrekken, waaronder uw naam, contactgegevens en credit- of debetkaartgegevens.

Via dit Privacybeleid informeren wij u dat de foto's die op de website worden geplaatst, eigendom zijn van Hidden Village Exploitatie BV​​, met inbegrip van de foto's van minderjarigen, waarbij, om deze te verkrijgen, de voorafgaande toestemming van de ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers is verkregen door het ondertekenen van de formulieren die voor dit doel zijn gemaakt door de centra waar de minderjarigen deel van uitmaken. De ouders, voogden of vertegenwoordigers van de minderjarigen, als houders van de rechten van deze, en altijd na een formeel schriftelijk verzoek, kunnen echter aangeven dat het gebruik van de afbeelding van de minderjarige wordt geweigerd; in dit geval wordt de afbeelding in pixelvorm getoond.

Sociale Netwerken

Wij informeren u dat Hidden Village Exploitatie BV​​ aanwezig kan zijn in sociale netwerken. De behandeling van de gegevens van de personen die "volgers" worden in deze sociale netwerken (en/of or enige link of linkssactie klicken via de sociale netwerken) van de officiële pagina's van Hidden Village Exploitatie BV​​ wordt geregeld via dit onderdeel, evenals door de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en de toegangsregels die in elk geval bij het sociale netwerk horen en die eerder door de gebruiker zijn geaccepteerd.

Hidden Village Exploitatie BV​​ zal uw gegevens verwerken met het oog op een correct beheer van uw aanwezigheid op het sociale netwerk, om u te informeren over de activiteiten, producten of diensten van de provider, alsook voor elk ander doel dat de regeling van de sociale netwerken toelaat.

De publicatie van de volgende inhoud is verboden:

Evenzo behoudt Hidden Village Exploitatie BV zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de als ongeschikt beschouwde inhoud van de website of het sociale netwerk van de onderneming te verwijderen.

De mededelingen die via de sociale netwerken worden verstuurd, worden opgeslagen in een bestand dat eigendom is van Hidden Village Exploitatie BV, mogelijkerwijs bevat deze bestand interessante informatie voor betrokkene.

U kunt meer informatie krijgen over Hidden Village Exploitatie BV door middel van de volgende link.

Als u persoonlijke informatie via het sociale netwerk verstuurt, is Hidden Village Exploitatie BV in ieder geval vrijgesteld van verantwoordelijkheid met betrekking tot de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn op dit platform. De gebruiker dient de desbetreffende bijzondere voorwaarden van het betreffende netwerk te raadplegen als hij deze wil kennen.

Veiligheidsmaatregelen

De door u verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De aanbieder heeft alle technische en organisatorische maatregelen en alle beschermingsniveaus genomen die nodig zijn om de veiligheid van de gegevensverwerking te garanderen en om wijziging, verlies, diefstal, ongeoorloofde verwerking of toegang tot de gegevens te voorkomen, in overeenstemming met de stand van de techniek en de aard van de opgeslagen gegevens. Ook wordt gegarandeerd dat de behandeling en de registratie in dossiers, programma's, systemen of apparatuur, lokalen en centra voldoen aan de eisen en voorwaarden van integriteit en veiligheid die in de huidige regelgeving zijn vastgelegd.

Taal

De taal die van toepassing is op dit privacybeleid is Nederlands. Daarom zal in geval van tegenstrijdigheid in een van de versies die in andere talen worden geleverd, de Nederlandse versie prevaleren.

CV toesturen

In het geval dat de gebruiker zijn of haar CV via onze website stuurt, informeren wij hem of haar dat de verstrekte gegevens zullen worden verwerkt om hem of haar te betrekken bij eventuele selectieprocedures, waarbij een analyse van het profiel van de kandidaat wordt uitgevoerd met als doel de beste kandidaat voor de vacante functie van de Manager te selecteren. Wij delen u mee dat dit de enige officiële procedure is om uw cv te aanvaarden, zodat cv's die via een andere procedure worden verzonden, niet zullen worden aanvaard. Als er een wijziging is in uw gegevens, laat het ons dan zo snel mogelijk schriftelijk weten, zodat we uw gegevens kunnen bijhouden.

De gegevens worden maximaal één jaar bewaard, waarna de gegevens worden gewist, waarbij de volledige eerbiediging van de vertrouwelijkheid tijdens de verwerking en de daaropvolgende vernietiging wordt gewaarborgd. In die zin kunt u na deze periode, en als u wilt blijven deelnemen aan het selectieprocedure, ons opnieuw uw curriculum toesturen.

De gegevens kunnen worden verwerkt en/of meegedeeld aan de ondernemingen die deel uitmaken van onze groep gedurende de periode dat uw curriculum vitae wordt bewaard en voor dezelfde doeleinden als hierboven vermeld.

Blogabonnement

In het geval dat de gebruiker zich abonneert op de blog, informeren wij u dat de verstrekte gegevens zullen worden verwerkt om uw abonnement op de informatieve blog te beheren met een update bericht en zal worden bewaard zolang er een wederzijds belang bij het behoud van het doel van de verwerking. Wanneer dit niet meer nodig is, worden ze verwijderd met passende veiligheidsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens worden gepseudonimiseerd of volledig worden vernietigd. De gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat..

Publicatie van uw testimonial

In het geval dat de gebruiker zijn mening wil publiceren op de website, informeren wij u dat de verstrekte gegevens zullen worden behandeld om de voorgestelde suggesties, ervaringen of meningen met betrekking tot producten en/of diensten die op de website zullen worden gepubliceerd te behandelen en zo andere gebruikers te helpen. De gegevens worden bewaard zolang er een wederzijds belang is om het doel van de verwerking te handhaven en wanneer het niet meer nodig is voor dat doel, worden ze verwijderd met passende veiligheidsmaatregelen om de pseudonimisering van de gegevens of de totale vernietiging van de gegevens te garanderen. Getuigen zullen op onze website worden gepubliceerd. De enige persoonlijke gegevens die over de getuige worden gepubliceerd, zijn zijn of haar naam.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

Hidden Village Exploitatie BV behoudt zich het recht voor dit beleid te wijzigen om het aan te passen aan nieuwe wetgeving of jurisprudentie.

Wetgeving

De relatie tussen Hidden Village Exploitatie BV en de gebruikers van haar telematicadiensten, die op deze website aanwezig zijn, vallen onder de Nederlandse wetgeving en jurisdictie waaraan de partijen zich uitdrukkelijk onderwerpen, waarbij de rechtbank kantoor Gelderland de bevoegde instantie is voor het oplossen van alle conflicten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze diensten.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 30 augustus 2022 en vervangt alle eerdere versies.